Činnost organizace

O NÁS

Obecně prospěšná společnost „NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.“ (NIPI BP) byla zřízena ze strany spolku zdravotně postižených občanů s celostátní působností „Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky“, a to za účelem převedení administrativního a projektového zajištění správy celostátní sítě konzultačních středisek pro oblast bezbariérového užívání staveb. NIPI BP je tedy aktuálně subjektem (zaměstnaneckou organizací), který zajišťuje realizaci projektu hrazeného z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR určeného na posílení státní politiky v oblasti ochrany veřejného zájmu na úseku stavebního zákona pro oblast bezbariérového užívání staveb.

O NAŠICH - VAŠICH PENĚZÍCH 
 
Název dotačního programu:     
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb
 
Účelové určení dotace:            
Podpora tvorby životního prostředí s důrazem na veřejnou infrastrukturu způsobem, který umožní její plné využívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 
Název projektu:                       
Činnost celostátní sítě konzultačních středisek pro potřeby stavebních úřadů v rámci posuzování požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 
Spolupracující subjekty:           
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
 
CO CHCEME?

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s je organizací hájící zájmy osob s omezenou schopností orientace a pohybu v oblasti přístupnosti veřejných služeb a prostranství. Činnost organizace v sobě spojuje několik přístupů: stavební (konzultace a stanoviska k projektovým dokumentacím), preventivní (přístupnost je základem samostatnosti a inkluze) a sociální (podpora osob se zdravotním postižením- úpravy bytů, orientace ve výrobcích na trhu a jejich instalace, přijímání podnětů na úpravy přístupnosti veřejných služeb). 

CO KONKRÉTNĚ DĚLÁME?

POSKYTUJEME bezplatné konzultace v oblasti bezbariérového užívání staveb a veřejného prostoru, k projektovým dokumentacím, stavebním úpravám, rekonstrukcím objektů, k vybavení výrobky, které umožňují bezbariérové užívání bytů, zpřístupnění veřejných objektů a podobné navazující činnosti. Konzultace jsou poskytovány v několika formách: telefonicky, elektronicky a osobně.
VYDÁVÁME písemná stanoviska pro potřeby rozhodovacích procesů v oblasti povolování staveb dle 398/2009 Sb.,organizace vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím, kolaudačním řízením, kontrolním dnům na stavbách. 
PROVÁDÍME mapovaní bezbariérové přístupnosti objektů se zřetelem na všechna postižení. V rámci podpůrných činností a naplňování cílů strategických rozvojových dokumentů nadnárodní a národní úrovně nabízíme na objednávku mapování přístupnosti objektů. Mapování je prováděno v dikci metodiky schválené MMR vytvořené spolupracující organizací Pražská organizace vozíčkářů, zvámou pod zkratkou POV. 
ŠÍŘÍME osvětu prostřednictvím pořádání přednášek a soutěží pro střední školy se stavebním zaměřením, tématem je bezbariérová přístupnost v praxi, doplněná o prevenci úrazů. 
POŘÁDÁME semináře pro laickou i odbornou veřejnost. V současnosti přednášíme vzdělávácí činnosti pro stavební odbory, zaměstnace státní správy, do on-line prostředí v rámci našeho e-leraningového systému.
POMÁHÁME TVOŘIT komunitní plánování a krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Naši konzultanti jsou na celorepublikové úrovni aktivní v pracovních skupinách věnujících se sociálním tématům, dopravě, vše se zaměřením na bezbariérové užívání staveb.
UMÍME pro obce zkontrolovat bezbariérové trasy při pohybu pěších - napojení škol, školek, lékařských středisek, pošty, obchodů na chodníky a veřejnou dopravu.zakládací listina